• Hac ve Önemi
  • Hac Konusunda Ayetler
  • Hac Hakkında Hadisler
  • Haccın Vacip ve Sünnetleri
  • Haccın Takibi Hakkında

İslam şartlarının beşincisi hac dır. Hac,belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir.
Hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur. Hac hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Belirli şartları taşıyan müslümanların ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Allah ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da bir çok hikmetler ve faydalar vardır.

 

Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan müslümanların tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah a yönelmesi İslam kardeşliğini güçlendirir. Müslümanların birbiri ile tanışmalarını, birbirlerinin dert ve sıkıntılarına çare bulmalarını sağlar.

Zengin-fakir her seviyede müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar, mahşer gününü hatırlatır.

 

Sevgili peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslam dini nin cihana yayılmaya başladığı kutsal yerleri görmek ruhlara manevi bir heyecan verir, dini duyguları kuvvetlendirir. Kutsal yerlerde insan kendisini Allah a daha yakın hisseder, yaptığı ibadetlere kat kat fazla sevab verilir. Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların (kul hakları hariç) birçok günahı bağışlanır. Bu konuda peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner." (Riyazü s-Salihin, c.II, s. 521)

 

Hac Kimlere ve Ne Zaman Farzdır

 

Aşağıdaki şartları taşıyanlara hacca gitmek farz olur:
1) Akıllı olmak,
2) Erginlik çağına gelmiş olmak,
3) Müslüman olmak,
4) Hür olmak,
5) Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu şart müslüman olmayan ülkelerde müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan müslümanlar için haccın farz olduğunu bilmemek özür değildir.)
6) Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak.
7) Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.
8) Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

Saydığımız bu şartlardan başka hac vazifesini bizzat yapmak için şu şartların da bulunması gerekir. Bunlara haccın edasının şartları denir.

Haccın Edasının Şartları:


1) Vücutça sağlıklı olmak, (Kör, kötürüm ve hac yolculuğuna dayanamayacak derecede hasta ve yaşlı olmamak.)
2) Hacca gitmesine bir engel bulunmamak, (Hapiste olmak gibi)
3) Yol güvenliği olmak,
4) Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahremi bulunmak.
5) Kocası ölmüş veya boşanmış olan kadınların iddet süreleri bitmiş olmak.
Bu saydığımız şartlara sahip olan bir kimsenin önündeki ilk hac mevsiminde hacca gitmesi farz olur.

Haccın Vacipleri
1 - Müzdelife de vakfe.
2 - Safa ile Merve tepeleri arasında sa y etmek
3 - Cemreleri taşlamak (Şeytan taşlamak)
4 - Saçları traş etmek veya kısaltmak
5 - Sader (veda) tavafını eda etmek

Haccın Sünnetleri
Kudum tavafı yapmak, erkeklerin kudum ve ziyaret tavafında remel yapmaları (Reml: Adımları kısaltıp, omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümektir. Tavafın ilk üç şavt ında yapılır), Safa ile Merve arasında sa y ederken, orada bulunan iki direk arasında erkeklerin süratlice geçmeleri, Bayram gecelerinde Mina da yatmak, arefe günü, güneş doğduktan sonra Mina dan Arafat a gitmek, Müzdelife den Mina ya bayram günü sabahı, henüz güneş doğmadan hareket etmek, Müzdelife de gecelemek ve cemreler arasında (Şeytan taşlama esnasında) tertibe riayet etmektir.

EL-BAKARA
158. Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir.


196. Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah tan korkun. Biliniz ki Allah ın vereceği ceza ağırdır.


200. Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.


203. Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina dan Mekke ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah tan korkun ve bilin ki hepiniz O nun huzurunda toplanacaksınız.

EL-ALİ İMRAN
96. Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabet), Mekke deki (Kabe)dir.

97. Orada apaçık nişaneler, (ayrıca) İbrahim in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstağnidir.

EL-MÂİDE
1. Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan 2. Ey iman edenler! Allah ın (koyduğu, dini) işaretlerine, haram aya, (Allah a hediye edilmiş) kurbana, (ondaki) gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram a yönelmiş kimselere (tecavüz ve) saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve (Allah ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah tan korkun; çünkü Allah ın cezası çetindir.


94. Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avlanma ile (onu yasak ederek) dener ki gizlide (kimsenin görmediği yerde, gerçekten) kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır. rçekten) kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır.


95. Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi (ona) cezadır. (Buna) Kabe ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder (öldürülen avın dengini takdir eder). Yahut (avlanmanın cezası), fakirleri doyurmaktan ibaret bir keffarettir, yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki (yasak av yapan) işinin cezasını tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse Allah da ondan karşılığını alır. Allah daima galiptir, öç alandır.


96. Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere (faydalanmanız için) deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah tan korkun.


97. Allah, Kabe yi, o saygıya layık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

EL-HAC
25. İnkar edenler, Allah ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mabed) kıldığımız Mescid-i Haram dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.


26. Bir zamanlar İbrahim e Beytullah ın yerini hazırlamış ve (ona şöyle demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rüku ve secdeye varanlar için evimi temiz tut.
27. İnsanlar arasında haccı ilan et ki,gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen argın develer üzerinde sana gelsinler.


28. Ta ki kendilerine ait bir takım yararları yakinen görmeleri, Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günler de Allah ın ismini ansanlar . Artık ondan hem kendiniz yeyin,hem de yoksula, fakire yedirin.


29. Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o Eski Ev i (Kabe yi) tavaf etsinler.

Gücü yettiği halde hacca gitmeden ölen ister hıristiyan ister yahudi olarak ölmesine Allah bakmaz.
‘Amellerin en faziletlisi Allaha iman ,cihat ve makbul hacıdır’
‘Hac etmek isteyen acele davransın’......’Hac evlilikten öncedir’
‘Hac veUmre edenler Allahın elçileridir,günahları affedilir,ve duaları makbuldur’
‘Bir kimse kabeye gelirde de kötü söz söylemez,günah işlemezse anasından doğduğu gün gibi memleketine gider’
‘Makbul haccın sevabı cennetten başka bir şey değildir’
‘Hac ve Umreyi ard ard a yapın çünkü bu hac ömrü ve rızkı bereketlendirir.’
‘Üzerine düşen her yağmur damlası için bir şehid sevabı verilir.’
‘Alah yolunda yapılan hacda nafaka yedi yüz kata yükselir.’
‘Hacca gidiniz ,hac günahları temizler’
:”Kim fahiş konuşmaksızın fıskı fücurda bulunmaksızın Beyti ziyaret ederse ,anasını kendisini dogurdugu gün gibi günahlardan sıyrılmış olur.
:Mebrur (kabul omuş ) hac dünya ve dünyadaki şeylerin hepsinden daha hayırlıdır.Mebrur haccın karşılıgı cennettir.
Hac ve Umre niyetiyle mekkeye gidenler Allahın halkı ve ziyaretçileridir. Eger onlar Allahtan isterlerse ,Allah kendilerine isteklerini verir.Eger dua ederlerse ,dularını kabul eder.Eger şefaatte bulunurlarsa ,şefaatleri kabul olunur.

*Ehli beyt hadisinde;
Günahça insanların en büyügü ,Arafat dagında vakfeye durdugu halde Allah tealanın kendisini affetmedigi zannına kapılan kimsedir .

Hz.Peygamber(sav) ;Ya rab Hacıyı ve hacının dua ettiği kimseyi affeyle..

Hasan Basri (Ra) ramazan ayı sonunda veya herhangibir savaşta veya haccın sonunda ölen bir kişi şehid olarak ölmüştür.

İbni Abbas (R.A) Bu beytin üzerine Allahın her gününde yüzyirmi rahmet inmektedir .Bunların altmışı ziyaretçilere,kırkı namaz kılanlara,ve yirmiside bakanlara taksim olunur.
Kim yalın ayak baş çıplak yedi defa peşipeşine tavaf ederse,bir köleyi azad etmiş kadar sevap alır.Kim yagmurlu bir havada kabeyi 7 defa tavaf ederse ,onun geçmiş günahları affolur.
Hz.Ömer hacceden kimse affolmuştur. O hacceden Zilhicce, Muharrem, safer ve rebiülevvel ayının 20.günü kimler için istiğfar etmişse onlar da affolur.
Hacca gidin asla fakir düşmessiniz’’hacca gidin zengin olursunuz’
‘Hac ve Umreye çok gitmek yoksulluğa engel olur’
Seleften bir alim “kabenin rabbine yemin ederim ki ,hacccedenler affolmuştur” demiştir .
İblis şöyle dedi : O halde beni azdırmana karşılık yemin ederim ki , insanogullarını saptırmak için muhakkak senin dogru yoluna oturacagım ,vesvese verip pusu kuracagım.(Araf/16) ayetinin tefsirinde bu yolun mekke yolu oldugunu ,şeytanın bu yolun üzerinde oturup ,insanları bu yoldan menetmeye çalıştıgını söylemiştir.
Peygamberimizin hacıaya duası;
Allahım hacıyı affet, hacının affını isteyenleri de affet.
“Dönünceye kadar hacının duası reddolunmaz.

İHRAM VACİPLERİ:
1-İhrama “Mikat” yerini geçmeden evvel girmek .
2-İhram yasaklarından sakınmak .

İHRAM YASAKLARI:
1-Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek.
2-Kasık ve koltuk altı tıraşı olmak.
3-Vücudun diger yerlerinden kıl koparmak.
4-Tırnak kesmek
5-saç sakal yağlamak,kınalamak,koku sürmek ,KOKULU SABUN kullanmak.
6-Dikişli elbise giymek
7-Üstü ve topukları kapalı ayakkabı gıymek
8-Eldiven giymek
9-Cinsi münasebet ve öpüşmek
10-Şehevi duyguları tahrik edici müstehcen konuşmak.

ARAFAT VAKFESİ:
Haccın en önemli rüknüdür.”Hac arafattır”
1-Hac için ihramlı olmak.
2-Belirli zamanda yapmak
3-Belli bölgede yapmak
Arafat vakfesi zamanı:
Arefe günü (9 zilhicce ) zeval vaktinden evvel (güneşin tepeye gelmesinden ), bayramın birinci günü (10 zilhicce) fecri sadıkın zuhuruna (tan yeri agarmaya başladıgı ana ) kadar olan zamandır.
Arefe günü Arafata çıkan güneş batmadan önce burayı terk edemez.

 

TAVAFIN VACİPLERİ:
1-Tavafa hacer-ül esved hizsında başlamak.
2-Teyamüm.Yüzünü hacerül esvede döndüğünde sag tarafı istikametine yürümek.Bu kabeyi sola alıp Rükn-i Iraki yönüne ilerlemekle olur.
3-Hadesten taharet.Abdestli olmak.
4-Setr-i Avret:Avret mahallerin kapalı olması vaciptir .
5-Tavafı, hatimin dışından dolaşarak yapmak.Çünkü bu kısım kabedendir .
6-Tavafı yürüyerek yapmak
7-Tavaf bitince 2 rekat namaz kılmak
8-Ziyaret tavafını bayram günlerinde yapmak.

 

ZİYARET TAVAFI:

Ziyaret tavfı farzdır .
Sahih olması şartları:
1-Arafat vakfesinden sonra yapılmış olmak.
Ziyaret tavafı vakti:Bayramın ilk günü şafak vaktinden başlayıp üçüncü günü güneş batana kadar devam eder.
Akabe cemresine taş atıp tıraş olduktan sonra ,cima dışında bütün ihram yasakları kalkar.Ziyaret tavafıyla bütün yasaklar kalkar.

1)HACCIN VACİPLERİ:
A-ASLİ VACİPLER:
1-SAY
2-MÜZDELİFEDE VAKFE
3-ŞEYTAN TAŞLAMA
4-TRAŞ
5-VEDA TAVAFI

 

A-FERİ VACİPLER:
1-İHRAM VACİPLERİ.
1-Mikat sınırını ihramsız geçmemek
2-İhram yasaklarından sakınmak.

B-TAVAFIN VACİPLERİ:
1-hadesten taharet
2-Setr-i avret
3-Tavafa hacerül esved hizasından başlamak
4-Teyamün yapmak,yani saga dogru yürümek
5-hatimin dışından dolaşmak
6-Gücü yeten yürüyerek tavaf etmek
7-Bitince tavaf nanazı kılmak
8-Ziyaret tavafını bayram günleri yapmak .
9-yedi şavta tamamlamak .

C-SAYİN VACİPLERİ
1-Gücü yeten yürüyerek yapması
2-Yedi şavta tamamlamak

D-ARAFAT VAKFESİ VACİPLERİ
Güneş batmadan Arafat bölgesinden ayrılmamak

E-MÜZDELİFE VACİPLERİ
Akşam ve yatsı namazlarını,yatsı vakti girdikten sonra (cemmi tehir) ile kılmak .

F-MİNA VACİPLERİ
1-Akaba cemresine taş atma ,kurban kesme tıraş olma arasındaki tertibe uyma
2-temettu veya kıran haccı yapanların kurban kesmesi
3-Kurbanı harem bölgesinde kesmesi
4-Tıraşı bayram günlerinde ve harem bölgesinde olmak.
5-cemrelere atılacak taşları eksiksiz olarak zamanında atmak .

 

 

HACCIN SÜNNETLERİ

ASLİ SÜNNETLERİ:
1-Kudüm tavafı
2-Hutbeler (Mekke,Arafat ve Minada)
3-Arafa gecesi Minada gecelemek
4-Bayram gecesi Müzdelifede gecelemek
5-Bayram günleri Minada kalmak
6-Tahsib (Minadan Mekkeye dönüşte „Ebtah“ denilen vadide bir müddet dinlenmek.

FER-İ SÜNNETLER:
Fer-i Sünnetler, ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.haccın sünnetlerinin topluca bir arada görülebilmesi için, burada bunlara kısaca işaret olunacaktır.

A)İHRAMLA İLGİLİ SÜNNETLER
1-İhrama girmeden önce, tıraş olmak,koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek,tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek, (müstehabtır.)
2-İhrama girerken gusletmek veya abdest almak.
3-İhramın sünneti niyyetiyle iki rekat namaz kılmak.
4-İzar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak.
5-İhramlı bulunduğu sürede her fırsatta telbiye yapmak.
6-Telbiye her başlayışta üç defa tekrarlamak.
7-telbiyeden sonra salevat-ı şerife, salevattan sonra dua ve niyazda bulunmak.

B)MEKKE VE KABE İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Mekkeye mümkünse gündüz girmek (müstehabtır.)
2-Mekkeye girmeden önce mümkünse gusletmek veya abdest almak.
3-Kabeyi görünce dilediği duayı etmek.
4-Kabenin önüne gelince tekbir ve tehlil getirmek.
5-Mültezem de yüzü ve göğsü Kabe duvarına yapıştırıp dua ve niyazda bulunmak.

C)TAVAF İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Tavafa başlarken, hacer-i esvedin hizasına, Rükn-i Yemani cihetinden doğru gelmek.
2-Tavafın başında ve her şavtın sonunda Hacer-i esved-i istilam etmek.
3-Sonunda say yapılacak tavaflarda erkekler ıztıba ve remel yapmak.
4-Bütün şavtları ard arda (ara vermeden) yapmak.
5-Nafile tavafı çok yapmak.
6-tavaf esnasında zikir, tekbir, tehlil ve dua ile meşgul olmak.

D) SAY İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Tavaf bitince ara vermeden sa-ye başlamak.
2-Sa-ye giderken Haceri esvedi istilam etmek.
3-Safa ve Mervede Kabe görülebilecek kadar yükseğe çıkıp kabeye dönerek tekbir,tehlil ve dua etmek.
4-Erkekler iki yeşil sütun arasında (hervele) yapmak.Diğer kısımlarda yavaş yürümek.
5-Bütün şartları ard arda (ara vermeden) yapmak.
6-Sa-y esnasında tekbir,tehlil ve dua ile meşgul olmak.
7-Sa-yi abdestli olarak yapmak.(hayız ve nifaz denilen özel halleri ile kadınlarsa-y edebilirler.)

E)ARAFAT VE VAKFE İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Arafe günü Mina-dan güneş doğduktan sonra Arafata hareket etmek.
2-Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak.
3-Vakfe için zevalden sonra gusletmek.
4-Vakfe esnasında abdestli olmak.
5-Vakfeyi Cebel-i Rahme eteklerindeki siyah kayalikların yanında yapmak.
6-Vakfe esnasında kıbleye yönelmek.
7-Gün boyunca telbiye,zikir,tesbih,tekbir,tehlil,salevat,namaz ve niyaz ile meşgul olmak.Kendisi,anne-babası, geçmişleri ve bütün müminler için dua ve niyazda bulunmak.

F)MÜZDELİFE VE VAKFESİ İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Arafe günü güneş battıktan sonra Arafattan Müzdelifeye sukunetle ağır ağır inmek ve Müzdelifede Meş-ar-i Haram civarında gecelemek.
2-sabah namazını erken kılıp vakfeye başlamak.
3-Vaakfeyi ortalık iyice aydınlanıncaya kadar sürdürmek.

G)MİNA VE REMY-İ CİMAR (ŞEYTANTAŞLAMAK) İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-bayram sabahı,ortalık iyice aydınlandıktan sonra(güneş doğmadan)Müzdelifeden hareket edip Minaya gelmek.
2-Eşyasını yerine vakit geçirmeden Akabe cemresine taş atmak.
3-Akabe cemresine taş atarken ,Mekkeyi soluna Minayı sağına almak. Diğer iki cemreye taş atarken istediği gibi durabilir.
4-Taşları cemrelere yaklaşık 3,5-5m.uzaktan atmak.
5-yedi taşı ard arda atmak.
6-teşrik günlerinde küçük,orta ve akabe cemrelerine taşı sıra ile atmak.
7-Küçük ve orta cemrelere taş atttıktan sonra dua etmek, Akabe cemresinden ise hemen ayrılmak.
8-Taşları bayramın ilk günü öğleden önce,diğer günler ise öğleden sonra atmak.
9-minadan,Mekkeye inmekte acele edenler,bayramın üçüncü günü güneş batmadan Minadan ayrılmak.

H)ZEMZEMLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Veda tavafını yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra,bol bol zemzem içmek ve dökünmek.
2-Zemzem-i Kabeye karşı, ayakta ve Beytullaha bakarak içmek.

HACCIN ADABI
Haccın adabı şunlardır:
1-Hac farizasını helal kazanç için yapmak.haram kazanç ile yapılan hac şeklen sahip olup, fariza eda edilmiş olursa da böyle bir haccın sevap ve fazileti olmaz.
2-Yola çıkmadan, kul borçları varsa ödemek ve hak sahipleri ile helalleşmek.
3-Günahlarına bir daha işlemeyecek şekilde tevbe etmek.
4-Kazaya kalmış ibadetleri varsa, mümkün olduğu kadar kaza etmek.
5-Hac yolculuğu hakkında bilgi ve tecrübesi olan münasıp kişilere istişarade bulunmak.Bir ibadetin veya hayırlı bir işin yapılıp yapılmaması konusunda istihare istişareye gerek yoktur.hac konusunda yapılacak istihare, istişare, ne zaman,kiminle, hangi yoldan ve nasıl bir vasıta ile gidilmesi gibi hususlardır.
6-Riya, gösteriş ve böbürlenmek sakınmak, ihlas için bulunmak.
7-Haline uygun,anlaşabileceği yol arkadaşları seçmek.
8-yolculukta ve hac esnasında arkadaşları ile çekişmekten ve onları incitmekten sakınmak.

HACCIN TAKİBİ

HACCIN FARZLARI
1-İhram..........2-Vakfe.......3-Ziyaret tavafı.

HACCIN VACİPLERİ:
1-Say......2-Müzdelifede vakfe......3-Saç kesme......4-Veda tavafı

HACCIN ŞARTI
1-Hür olmak 2-Akıl balıg olmak...3-Mali durum...4-Yol emniyeti...5-saglık
1-EVDEN ÇIKMADAN;......................................................... ....

HAZIRLIK:
Temiz kazanç...Mekkeye gitmek için dualar et..Hacet kıl...Aşkla niyet....Tevbe....Dostlarla... helalleşmek.....Ziyaretler.....Küslerin barışması.....Borçları ödemek.....Dostların dualarını al
Selam yollayanların selamlarını yaz (emanettir)..Riyal al..Para kesesi dik.
f- EVDEN ÇIKIŞ (Kabre giden cenaze misali )................. ...... .......
“Allahın izniyle başlarım ,Allaha tevekkül ettim,günahtan dönüş ve ibadete başlayış ancak Allahın yardımıyladır.”
2-İHRAM giymeYeşilköy havalimanında 2 rekat namaz ve niyet....
3-NİYET: Mikat mahallinde. (Medineyi geçince Zulhuleyfe üzerindeyken Uçakta toplu halde )
a-Temettu haccına karar verildiginden dolayı, hacca niyet edilmeyecektir .
b-Umreye Niyet”Allahım senin rızan için Umre yapmak istiyorum onu bana kolaylaştır ve benden kabul et.”(“Sizden biri ihrama girince yaptıgı duaya kendi amin desin.”)
4-TELBİYE ”Lebbeyk Allahümme lebbeyk ,lebbeyke la şerikeleke lebbeyk innel hamde vel nimete velekel mülk la şerikelek “(hacı ile birliklte herşey telbiye getirir,taş ,ağaç vs)
5-İHRAM YASAKLARI BAŞLADI

İHRAM YASAKLARI:
Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek.............. Kasık ve koltuk altı tıraşı olmak.
Vücudun diger yerlerinden kıl koparmak................ Tırnak kesmek
Dikişli elbise giymek ................................................ Üstü ve topukları kapalı ayakkabı gıymek
Eldiven giymek...........................................................Cinsi münasebet ve öpüşmek saç sakal yağlamak,koku sürmek ,KOKULU SABUN kullanmak.
Şehevi duyguları tahrik edici müstehcen konuşmak.
**Dua,Telbiye,Zikir,Tekbir,tehlil,salavatlar

6-CİDDE HAVALİMANI (Birkaç saat bekleme pasaportlar sabırlı ol.)
MEKKE:Abdest ,gusül ve ihramlı haldesin unutma .
7-Haremi şerife(beni Şeybe’den)giriş,(Mümkünse gündüz girmeli,gece ziyaretler etmelidir.)..
Beytullahı görünce;”Allahümme zid beyteke haza teşrifen ve tazimen ve birran ve mehabeten”
8-TAVAFa niyet:”Allahım senin rızan için tavaf yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle” Tavaf yalın ayak yapılmalı) tavaf namaz gibidir,konuşmamalıdır.
9-TEMETTU HACCI:/Umre tavafı (Kabenin üzeri meleklerin ,yerin altı cinlerin tavaf yeridir)
a-Hacer-ül esvedi istilam (“Bismillahu Allahu ekber diyerek iki elle selamla ,sag avucu öp”)
“Hacerül Esvede ve Rüknü yemaniye el sürmek bütün hataları siler.
“Hacerül esvede el ile istilam eden Allahü teala ile musafaha etmiş olur”
“Hacerül esvet hakkıyla istilam eden için ahirette şahitlik eder.Hacerül esvetle aglamalıdır.
“Kim hacerül esvede yönelirse o kimse şüphesiz rahmana yönelmiş olur”
b-İlk üç şavtta erkekler iztıba(sag kol ihramdan dışarıda) –remel (çalımlı yürüyüş)
“Sübhanallahu velhamdülilahi vela ilahe illa hu vallahu ekber , vela kuvvete illa billahil aliyyil azim“
**Allahu ekber Allahu ekber lailahe illallahu Allahu ekber ,Allahu ekber velillahil hamd.
“Lailahe illallahu vahdehula şerikeleh lehül mülk velehül hamd ve hüve ala külli şey’in kadir .
DİKKAT:”defi mefasid celbi hayra racihtir” Kadınlara çarpma tehlikesi varsa ,kalabalıksa ya gece tenha vakti ara ,veya ikinci katta tavaf etmelisin. Hissi olma ,haramlar her yerde haramdır.
NOT;yanında seccade ve su bulundur .
Tavaf duası;Allahümme inni euzubike mineşşekki veş-şirki ven nifakı veş-şikakı ve su-i ahlak.
c-İstediği dualar d-Rükni Yemaniyi istilam (dokunamazsan uzaktan selamla..) e-Dualar
f- 7 şavt tamamlandı-Tavaf bitti.
10-Makamı İbrahim arkasında 2 rekat namaz
11-Mültezeme’de Dua.. (Mültezemde dua eden şifa bulur,sıkıntı ve ihtiyacı gider/HS)...
12-Bol, bol ZEMZEM
13-SAY a niyet:
a-Safaya gel, Kabe’ye dönüp Hacer-ül esvedi istilam et.
“Allahım rızan için safa ile Merve arasında Umre Say’imi yapmak istiyorum.Bunun edasını bana kolay kıl ve benden kabul eyle. ....
İki yeşil ışık arasında;”Allahümmagfir verham ve entel eazzül ekram”
b-4 gidiş ve 3 gelişle 7 defa şavt tamamlanır.
14-TIRAŞ olmak.........”Ya rabbi tıraş olanları magfiret buyur/hs”....................
15-İhramdan çıkılır.

SERBEST ZAMAN
MEKKE de gezerken sahabelerin ve Efendimizin adımlarını attıgı yerlere dikkatle basmalısın.
a-Hira ziyareti,Sevr ziyareti,Cennet-ül Mualla -Peygamberimizin dogdugu ev, Cin mescidi
b-Tavaflar-tefekkür-Namaz-Umre-Alış veriş,Lüzumsuz fazla alış veriş yapma ,ülkede her şey daha ucuz olarak mevcud.

16-Zilhicce 8.gün TELBİYE
17-HAC için İHRAM giyilir.
HACCA NİYET: Allahım senin rızan için HAC yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle”
18-MİNAYA hareket;Sabah namazı Mekkede ,güneş dogduktan sonra Telbiye, tekbir, tehlil
Öğle,ikinde,akşam,yatsı ve ertesi Arefe günü sabahı namazları Minada kılınır.(Sünnet)
DÖRT GECE:Kim şu dört geceyi ihya ederse cennet ona vacip olur:
Telbiye gecesi(8.zilhicce gecesi).Arafat gecesi(9.zilhicce gece) -Kurban bayram gecesi (10.zilhicce gece)-Ramazan bayram gecesi

19-Zilhicce 9.gün AREFE GÜNÜ
ARAFAT VAKFE: “Arafatta durun af dileyin/Bakara –199)Ögle ve ikindi cemmi takdim ile kılınır.Zevalden sonra Kabeye dönerek dua, telbiye, salavat, ibadet, tefekkür (mahşeri , hesabı vs..) Hızır as duasını oku;Ey hiçbir durum kendisini diğer durumdan ,hiçbir ses kendisini diğer sesi dinlemekten meşgul etmeyen Allah! Ey aynı anda çeşitli dillerin manasını bilen Allahım! Münacatın lezzetinin bize nasip eyle”
„Ey insanlar!Allah bugünü size şerefli kıldı.İçinizde kul hakları olanlar müstesna hepinizi affetti.“
„Dikkat edin!Muhakkak ki Allah Azze Arafatta toplanan cemaate rahmet nazarıyla baktı,İyi kimse- lerin haccını kabul etti,iyilerin yüzü hürmetine günahkarların da kabul etti.Böylece hepsini afffetti.“
Hz Ali Efendimizden en büyük günah Arafatta olup ta af olmayacagına inanmaktır .
Hacılar müslümanların o yıl davet edilmiş temsilcileridir.
20-MÜZDELİFE ye güneş batınca hareket VAKFE ye durmak.”Meş’aril haramda Allahı zikredin / Bakara-199)
“İblis ve askerleri Arafat tepeleri üzerinde Allahın onlara yaptıgı ihsana bakar.Allahın rahmeti inince iblis ve askerleri, Yazıklar bize, vah bize, helak olduk diye feryat ederler”
“Müzdelifede toplananlar kendilerine inen Allahın rahmetini bilmiş olsalardı,Allahın bagışlamasından sonra Allahın fazlı da gelecek diye sevinirlerdi”
a-yatsı vakti girince ,Akşam yatsı cem edilerek kılınır.
b-Geceyi Müzdelifede geçir 70 adet taş topla (Mercimekten büyük ,nohuttan küçük )

21-Zilhicce 10 gün:......... K.Bayram ilk günü)....................................
a-vakit girince sabah namazını Müzdelifede kıl
b-Güneş doguncaya kadar Müzdelife Vakfesi (Tekbir,tehlil,istiğfar,salavat tefekkür - 5 dakika )
22-MİNA’ya hareket: Yolda telbiye,zikir dua.
“Mina ana rahmine benzer.Orası dardır fakat hamile olunca (insanlar dolunca )Allah onu genişletir” İbni Ömer R.A ;Şeytan taşlamanın bize faydası nedir ?diye sordu.Resulullah sav” En muhtaç oldugun bir zamanda Rabbin katında onun sevabını bulacaksın”
23-TAŞLAMA Akabe cemresi(büyük şeytan ) taşlama...sabah tehlikeli ögleden sonra gidiniz...
24-KURBAN kesildi haberi gelince ;
25-Sacların TIRAŞ edilmesi.
26-ZİYARET TAVAFI (Niyet et !) Allahım senin rızan için TAVAF yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle”
27-Haccın SAY ‘inin yapılması.(Niyet et !)....................YENİDEN DOGUŞ
DOSTLARI TEBRİKLER ve ŞÜKÜRLER ET.

28-Zilhicce 11.gün ....... . (Bayram 2. gün)................
Ögleden sonra(akşan 10-11 arası uygun )sırayla küçük , orta , büyük şeytana 7 şer TAŞ ATMAK
29-Zilhicce 12.gün...........(Bayram 3. Gün )..............
İkindi –akşam arası veya gece(9-10 arası) sırayla küçük, orta ,büyük cemreler 7 şer adet taş atarak taşlama
30-Zilhicce 13.gün :.........(Bayram 4. Gün )..............
Mekkeye dönmediysen zevalden sonra şeytanlar sırayla taşlanır ,döndüyse gerekmez.
31-MEKKE’ye dönülür.
a-VEDA TAVAFI yapılır (Niyet et!) Allahım senin rızan için TAVAF yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle”
“Hiçbir kimse son ziyareti Beytullahı tavaf olmadıkça Mekke’den ayrılmasın”
b-tavaf namazı .,
c-ZEMZEM içilir .İçerken “Rabbim senden faydalı ilim , bol rızık , her türlü hastalıga şifa isterim “ denir.
d-MÜLTEZEME de yüzünü ve gögsünü Kabenin duvarına yapıştırarak ,kabenın örtüsüne tutunarak dua ve niyaz edilir .Gözyaşı dökülür .
8Tavaf,say,vakfe,şeytan taşlama,kurban kesme gibi bütün ibadetler İbrahim as sünnetidir.,
NOT:Artık alış veriş mekruhtur.
HASRET VE BURUK OLARAK EL SALLAYARAK TEKRAR BULUŞMA UMUDUYLA ,HOŞÇAKAL!!

MEDİNE’YE HAREKET

1-Zilhicce 14.gün
Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir .
Kabrimi ziyaret eden saglıgımda ziyaret etmiş gibidir.
Makbul haccın karşılıgı ancak cennettir.
Kim hac eder de beni ziyaret etmeden dönerse ,bana eziyet etmiş olur.
2-Salatü selamlarla yolculuk,( Ensar şehir çıkışında içimizde birlikte olan Efendimizi karşılıyorlar.)
3-MEDİNE görülünce Duaya başla
4-Medineye girince “Allahın ismiyle Resulullahın dini üzere Medineye giriyorum”
5-Minberi Şerifin yanında 2 rekat tahiyyetül mescid ve 2 rekat şükür namazı kıl .
6-Kabri şerifine gel,salavat,yasin tefekkür dua ve emanet SELAMLARı ilet.
7-Hz.Ebubekir ,Hz.Ömer ziyaret
8-Tevbe sütunu yanında namaz ve dua
9-Hz Aişe sütunu yanında namaz ve dua
10-Hurma kütügü/Minberi şerifi dibinde sahabe gibi Efendimizden hutbe dinleme özlemi
11-Ashabı Suffa mahallinde namaz ve tefekkür
12-BAKİ kabristanında ziyaretler: Hz Fatıma,HZ.Aişe, Hz.Osman....
13-KUBA mescidine gidiş..( Umre sevabıdır ) yaya bir saattir.”Orada maddi manevi pisliklerden temizlenmeyi seven kimseler vardır .Allah çokça temizlenenleri sever./tevbe-108”
14-Mescidi Kıbleteyn-Bilali habeşi mescidi
15-Uhut şehitleri ziyaret (Bu dagda Hz.:Harun as gömülüdür.)
16-Yedi mescidler ziyareti ,Bedir ,Hendek, Sevr ziyaretleri
17-HURMA PAZARI alış veriş, Hurmaları ve zemzemi kargoya verme yanına al.Geç geliyor.
18-Dönerken tekrar Kabri şerifi ziyaret :Tekrar gelmeyi dile... DÖNÜŞ...
“Ya RESULALLAH SİZİ’DE BİZİM ÜLKEYE,ŞEHRE,SEMTE,EVE,İŞE,ODAYA ,SOHBETLERE BEKLİYORUZ,
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellem ,aleyhi ve aleyhim kesiran , kesira...